ชุมชนของเรา

Highland Smart Community

บ้านแม่หลอด

ชุมชนบ้านแม่หลอดเป็นชุมชนเล็กๆ ที่ตั้งกระจายอยู่รอบป่าใหญ่บนพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ในลุ่มน้ำปิงตอนบน ตั้งอยู่บริเวณเขตอุทยานแห่งชาติสุเทพ -ปุย ในเขตรับผิดชอบของสถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง

บ้านป่าแป๊

หมู่บ้านป่าแป๋ เป็นหมู่บ้านของชาวไทยเผ่าละว้าซึ่งถือว่าเป็นชนเผ่าดั้งเดิมที่มีการตั้งถิ่นฐานในเขตภาคเหนือ จากหลักฐานต่างๆที่พอหลงเหลืออยู่ สันนิฐานได้ว่าหมู่บ้านนี้ก่อตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ปี

บ้านแม่กลางหลวง

บ้านแม่กลางหลวง มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 หย่อมบ้าน ประกอบด้วย บ้านแม่กลางหลวง บ้านอ่างกาน้อย บ้านสบหาด บ้านแม่กลางหลวง  ได้มีการอพยพอยู่บ่อยครั้งและก่อตั้งเป็นหลักเป็นแหล่งในปี พ.ศ. 2477

บ้านแม่จันใต้ ศูนย์ฯ ห้วยน้ำขุ่น

บ้านแม่จันใต้ เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 โดยการนำของนายแลจือ จือปา เดิมอาศัยอยู่บ้านดอยงาม หมู่ที่ 15 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

บ้านดอยงาม ศูนย์ฯ ห้วยน้ำขุ่น

บ้านดอยงามอาศัยอยู่บนพื้นที่สูง มีความผูกพันกับธรรมชาติ มีการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย และชุมชนบ้านดอยงามยังมีวัฒนธรรมการดื่มชาที่โดดเด่น โดยชุมชนบ้านดอยงาม จะเก็บใบชาจากต้นชาที่พบตามป่าธรรมชาติ

บ้านปางแดงใน

หมู่บ้านปางแดงใน เป็นชุมชนดาราอั้ง(ปะหล่อง) ในอดีตอาศัยอยู่ที่ดอยอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และได้ย้ายมาตั้งหมู่บ้านที่นี่เมื่อปี 2528 เดิมพื้นที่หมู่บ้านนี้เป็นพื้นที่ทำไร่ของชาวกะเหรี่ยง ต่อมามีคนพื้นเมืองได้เข้าจับจอง

บ้านวังไผ่

บ้านวังไผ่เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อ ที่อพยพมาจากดินแดนสิบสองปันนา เมืองยอง ตอนใต้ของประเทศจีนโดยมีนายแสงเปา เจริญพร เข้ามาอาศัยอยู่พร้อมกับเครือญาติเป็นกลุ่มแรก เมื่อ พ.ศ. 2520 เริ่มแรกมีจำนวนครัวเรือน 4 ครัวเรือน

บ้านเหล่าพัฒนา

ชุมชนบ้านเหล่าเป็นชุมชนเล็กๆ  ที่ตั้งกระจายอยู่รอบป่าใหญ่บนพื้นที่ต้นน้ำลำธาร  ในลุ่มน้ำปิงตอนบน  ตั้งอยู่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติแม่แตง  มีเนื้อที่ป่าประมาณ

บ้านม่อนเงาะ ศูนย์ฯ ม่อนเงาะ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยหม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนีองค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง มีรับสั่งให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปสำรวจสภาพพื้นที่หมู่บ้านม่อนเงาะตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

บ้านโป่งกว่าว ศูนย์ฯ แม่แพะ

บ้านโป่งกวาว เดิมได้มี ต้นทองกวาวต้นหนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่พอสมควรขึ้นสูงตระหง่านทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน นานวันต้นทองกวาวก็ได้แตกกิ่งก้านสาขามากมาย สร้างความร่มเย็นให้แก่คนและสัตว์ที่เข้ามาพักอาศัยในยามอากาศร้อน

บ้านศรีบุญเรือง โครงการฯ โป่งคำ

หมู่บ้านป่าแป๋ เป็นหมู่บ้านของชาวไทยเผ่าละว้าซึ่งถือว่าเป็นชนเผ่าดั้งเดิมที่มีการตั้งถิ่นฐานในเขตภาคเหนือ จากหลักฐานต่างๆที่พอหลงเหลืออยู่ สันนิฐานได้ว่าหมู่บ้านนี้ก่อตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ปี

บ้านปางค่าใต้

บ้านปางค่าใต้ ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่ ประกอบไปด้วยชนเผ่าเมี่ยนหรือเย้า ซึ่งยังคงดำเนินชีวิตตามวัฒนธรรมประเพณีชองชนเผ่า บ้านปางค่าใต้ หมู่ที่ 1 ปัจจุบันอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา

บ้านป่าเกี๊ยะ ศูนย์ฯ ห้วยน้ำขุ่น

บ้านป่าเกี๊ยะได้อพยพมาครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2518 จำนวน 3 หลังคาเรือน โดยการนำของ นายอาจู เบียงแล จากบ้านห้วยน้ำขุ่น 

บ้านห้วยผักกูด ศูนย์ฯ ปางอุ๋ง

หมู่บ้านห้วยผักกูดก่อตั้งมา เมื่อ ปี พ.ศ. 2000 บ้านห้วยผักกูดเป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงซึ่งที่ลำห้วยมีผักกูดมาก ชาวบ้านนิยมนำมาบริโภค จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านห้วยผักกูด

บ้านแม่แฮเหนือ-บ้านป่าเกี๊ยะน้อย

บ้านแม่แฮเหนือ ประชากรในหมู่บ้านเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง(ปกาเกอะญอ) แต่เดิม มีชาวบ้านอพยพมาจากบ้านปางขนุน ตาบลยั้งเมิน อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ มาอยู่ที่บ้านแม่สะงะ

บ้านแม่สาใหม่

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านชนเผ่าม้งบ้านแม่สาใหม่ หมู่บ้านนี้ เป็นชนเผ่าม้งร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งตั้งมานานกว่า 40 ปี แล้ว เดิมชุมชนนี้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่เลื่อนลอย ปลูกฝิ่น ข้าว ข้าวโพด

บ้านห้วยน้ำกืน ศูนย์ฯ ห้วยโป่ง

เมื่อราวประมาณปี พ.ศ 2425 ใต้มีกลุ่มคนจากบ้านสาขันหอม ต.แม่เจดีย์ เข้ามาหาของป่าและได้พบต้น เมี้ยง (ชา) ขึ้นจึงได้ชักชวนกันมาถางหญ้าบริเวณและต้นเมี้ยงและตั้งรกรากอยู่บริเวณทิศใต้ของหมู่บ้าน

บ้านพระบาทห้วยต้ม

การท่องเที่ยวชุมชนพระบาทห้วยต้มเกิดได้ประมาณ 10 ปี ลักษณะการท่องเที่ยว ไป- กลับ เนื่องจากที่พักในชุมชนไม่มี ส่วนใหญ่เป็นที่พักในวัด และที่พักศูนย์พัฒนาโครงการพระบาทห้วยต้ม

บ้านห้วยไคร้

หมู่บ้านห้วยไคร้ เป็นหย่อมบ้านหนึ่งของหมู่บ้านห้วยมะเกลี้ยงหมู่ที่ 8 เป็นชุมชนขนาดเล็กที่อบล้อมด้วยเทือกเขาดอยผาโง้มและด้วยความที่อยู่ท่ามกลางเขาและมีลำธารไหลผ่านหมู่บ้าน 

บ้านวัดจันทร์

กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านวัดจันทร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2555 ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ

พื้นที่ดอยลาง โครงการฯ แม่สลอง

จากคำบอกกล่าวของชาวบ้านบอกว่า “ดอยลาง” เป็นหมู่บ้านของชนชาติไทยใหญ่ที่อพยพมาจากพม่า ซึ่งมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์จาก พระธาตุขาว ที่หมู่บ้านปางใน ซึ่งเป็นพระธาตุที่ทหารไทยใหญ่ได้สร้างไว้ร่วมกับคนไทยพื้นเมือง”

ห้วยเขย่ง โครงการฯ ห้วยเขย่ง

ตำบลห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บนเขื่อนวชิราลงกรณ (เขื่อนเขาแหลม) เนื่องจากมีเขตติดต่อกับประเทศพม่า

บ้านขุนสถาน โครงการฯ ขุนสถาน

บ้านขุนสถาน เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีอายุมากกว่า 200 กว่าปี เป็นชาวเขาเผ่าม้งเข้ามาอาศัย ทำมาหากิน บริเวณต้นน้ำลำ ห้วยขุนสถาน

บ้านห้วยห้อม ศูนย์ฯ แม่ลาน้อย

บ้านห้วยห้อม ศูนย์ฯ แม่ลาน้อยบ้านห้วยห้อม ศูนย์ฯ แม่ลาน้อยบ้านห้วยห้อม ศูนย์ฯ แม่ลาน้อยบ้านห้วยห้อม ศูนย์ฯ แม่ลาน้อยบ้านห้วยห้อม ศูนย์ฯ แม่ลาน้อยบ้านห้วยห้อม

บ้านสว้าและห้วยโทน โครงการฯ บ่อเกลือ

บ้านสว้าและห้วยโทน โครงการฯ บ่อเกลือบ้านสว้าและห้วยโทน โครงการฯ บ่อเกลือบ้านสว้าและห้วยโทน โครงการฯ บ่อเกลือบ้านสว้าและห้วยโทน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง